สังคม » ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดป่าโสกก่าม อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ในวันที่ 26-27 ก.พ. 2559

ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดป่าโสกก่าม อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ในวันที่ 26-27 ก.พ. 2559

12 กุมภาพันธ์ 2016
0

12647249_783293018441639_7227689061907422812_n

ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาและตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ วัดป่าโสกก่าม อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ในวันที่ 26-27 ก.พ. 2559
รายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กราบอาราธนาร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา
รับบิณฑบาตฉันภัตตาหาร เช้าที่วัดป่าโสกก่าม อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ วันที่ 28 ก.พ. 2559
1.พระครูปัญญาวรากร (หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร) วัดป่าวิเวกพัฒนาราม จ.บึงกาฬ
2.พระปภัสรมุนี (หลวงปู่ดิรันดิ์ ถามวโร) วัดท่าสะอาด จ.บึงกาฬ
3.พระครูเกษมสุทธิคุณ (หลวงตาคำศรี อุปสันโต) วัดป่าประชาสามัคคี จ.บึงกาฬ
3.พระครูสุนทรวิหารธรรม (หลวงตาเเยง สุขกาโม) วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) จ.บึงกาฬ
4.พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
5.พระครูสมาธิวิริยปัญญาภรณ์ (หลวงตาวิโรจน์) วัดป่าภูวังงาม จ.อุดรธานี
6.หลวงพ่อประสงค์ จารุธัมโม วัดป่าศรีชุมภูพรญาณสังวราราม จ.บึงกาฬ
7.หลวงพ่อนิคม ปัญญาคโม วัดภูกิ่ว จ.บึงกาฬ
8.พระครูประโชติธรรมคุณ (พวน ชุตินธโร) วัดป่าเนินเเสงทอง จ.บึงกาฬ
9.พระครูวินัยกิตติคุณ (หลวงตาสาท) วัดป่าหนองเเวง จ.อุดรธานี
10.หลวงปู่เบ็ง ฐิตธัมโม วัดป่าคีรีวงค์(ภูสิงห์) จ.บึงกาฬ
11.พระอธิการตึ๋ง จรณธัมโม วัดป่าโสกก่าม จ.บึงกาฬ
12.พระครูเกษมปัญญาภรณ์ (ขุน สุขกาโม) วัดเวฬุวัน จ.บึงกาฬ
13.พระครูกิตติวีรวัฒน์ วัดป่าสุเมฆนันทาราม จ.บึงกาฬ
14.พระครูวิวัฒน์ธรรมสาร(บุดดา ฐิตสาโร) วัดป่าดอนกรรม จ.บึงกาฬ
15.พระอาจารย์วิมล ญาณวโร วัดป่าบ่อแก้ว จ.อุดรธานี
16.พระปลัดสินทำ กิตติปัญโญ วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระเเต) จ.บึงกาฬ
17.พระครูปภัสรวีรคุณ วัดสุดเขตเเดนสยาม จ.บึงกาฬ
18.พระอาจารย์สมควร ธัมมธโร วัดป่าโนนสวรรค์ จ.อุดรธานี
19.พระอาจารย์วิชัย อาจารโสโน วัดโนนสว่าง จ.บึงกาฬ
20.พระครูประสิทธิเมธากร วัดป่าสุวรรณนันทาราม จ.บึงกาฬ
21.พระอาจารย์บุญลม ธัมมวุฒโธ วัดป่าดานศรีสำราญ จ.บึงกาฬ
22.พระอาจารย์บุญตา จันทูปโม วัดศรีสุมังคลาราม จ.บึงกาฬ
23.พระปลัดเเสง ฐิตธัมโม วัดเวฬุวัน จ.บึงกาฬ
24.พระครูเกษมสิทธิคุณ วัดเเสนสำราญวัฒนา จ.บึงกาฬ
25.พระอาจารย์วิเชียร สีลสังวโร วัดป่าคำน้ำทิพย์ จ.อุดรธานี
26.พระอาจารย์วันนรัตน์ ปรมัตโถ วัดพุทธทองยางพูฒาราม จ.อุดรธานี
27.พระครูปิยธรรมสุนธร วัดดอนขนุนทอง จ.บึงกาฬ
28.พระอาจารย์คำไหล มหาปัญโญ วัดอ่างบัวทิพย์ จ.อุดรธานี
29.พระอาจารย์ประดิษฐ์ ฐานิกโร วัดภูวังทอง จ.อุดรธานี
30.พระอาจารย์สัจจา ผลปัญโญ วัดป่าหนองผือ จ.อุดรธานี
31.พระอาจารย์สมบัติ จิตตปัญโญ วัดป่าโพธิ์ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
32.พระอาจารย์รุ่งศักดิ์ พุทธสีโล วัดป่ามงคลธรรม จ.สกลนคร
33.พระอาจารย์ใส กันตจาโร วัดป่าภูสิงห์สามัคคี จ.บึงกาฬ
34.พระอาจารย์อุทิศ อัคคธัมโม วัดป่าดอนภักดีพัฒนา จ.สกลนคร
35.พระครูสุทธิธรรมญาณ วัดป่าเทพวิมุต จ.บึงกาฬ
36.หลวงปู่บุญโจม ฐิตเปโม วัดป่าสว่างวนาราม
37.พระอาจารย์สานิตธ์ ญาณรโต วัดป่าพรสวรรค์ จ.บึงกาฬ
38.พระอาจารย์ครรชิต มนาโป วัดป่าบะดูน จ.บึงกาฬ
39.พระอธิการบัญชา นันทกโร วัดศรีกมโลวาส จ.สกลนคร
40.พระอาจารย์ปัญญา ชินวโร วัดป่าสิริวัฒนารา จ.บึงกาฬ
41.พระอาจารย์ชัยยันโต สิรินธโร วัดป่าประดู่น้ำทิพย์ จ.บึงกาฬ
และพระเณรที่ติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ
ติดต่อสอบถาม-จองโรงทาน 0903561897

12670078_783293005108307_1939141929735503269_n 12688355_785018178269123_4910665838882360667_n 12592496_785018174935790_5759948690292135864_n