ข่าว » ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดบึงกาฬ

12 กุมภาพันธ์ 2018
0

วันนี้ (12 ก.พ. 61) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
สำหรับการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ครั้งนี้ เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานใน 5 เรื่อง ประกอบด้วย (1.) การตรวจติดตามราชการแบบบูรณาการแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (2.) การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2561 ได้แก่ 2.1) การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ และการพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2.2.) การตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (3.) เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (4.) การดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ (5.) ประเด็นแชร์ลูกโซ่
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวข้างต้นประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ได้มอบนโยบายพร้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า การดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่จะประสบผลสำเร็จได้จำเป็นจะต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไป