ข่าว » จ.บึงกาฬ กำหนดเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่ 2 ที่อำเภอเซกา 7-9 ธันวาคมนี้ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2560/61

จ.บึงกาฬ กำหนดเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่ 2 ที่อำเภอเซกา 7-9 ธันวาคมนี้ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2560/61

7 ธันวาคม 2017
0

จังหวัดบึงกาฬ กำหนดเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่ 2 ที่อำเภอเซกา วันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2560/61
นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2560/61 โดยดำเนิน “โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61” และจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน ในพื้นที่อำเภอพรเจริญ และอำเภอเซกา ตามลำดับ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2560 ณ ท่าข้าวเซกาใต้พืชผล อำเภอเซกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลไกตลาดการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรมีการแข่งขัน ขณะที่เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งมีอำนาจต่อรองในการขายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ทั้งด้านการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น และหักสิ่งเจือปน อีกทั้งยังจะได้รับความรู้นำไปพัฒนายกระดับการซื้อขายได้อย่างเหมาะสม โดยทราบถึงวิธีการชั่งตวงวัด การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก และการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจนมีอำนาจต่อรองราคามากยิ่งขึ้น