ข่าว » จังหวัดบึงกาฬ จัดประกวดข้าวหอมมะลิประจำจังหวัด ปีการเพาะปลูก 2560/61

จังหวัดบึงกาฬ จัดประกวดข้าวหอมมะลิประจำจังหวัด ปีการเพาะปลูก 2560/61

7 ธันวาคม 2017
0

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2560/61 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรเพิ่มขึ้น ในการนี้ จังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดการประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวัด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ(ชั้น1) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทเกษตรกรชาวนารายบุคคล 2)ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และยื่นใบสมัครพร้อมตัวอย่างข้าวเปลือกที่ผลิตได้ในปีการเพาะปลูก2560/61 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 7 กิโลกรัมประเภทเกษตรกรชาวนารายบุคคล และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 18 กิโลกรัมประเภทกลุ่มเกษตรกรชาวนาหรือสหกรณ์การเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 2528 ในวันและเวลาราชการ