ข่าว » จ.บึงกาฬ ดึงทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางบริหารจัดการน้ำ

จ.บึงกาฬ ดึงทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางบริหารจัดการน้ำ

13 พฤศจิกายน 2017
0

วันนี้ (13 พ.ย. 60) ที่ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ จัดโดยกรมชลประทาน มีตัวแทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไปจำนวน 160 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งนี้
นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการ 2 สำนักบริหารโครงการ และเป็นผู้แทนกรมชลประทาน ได้กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งของจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเจริญเติบโต และการพัฒนาจังหวัด เพื่อไห้การดำเนินงานโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด กรมชลประทานจึงได้ดำเนินกาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งขั้นตอนในการศึกษาได้ไห้ประชาชนในพื้นที่มามีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางต่างๆ มาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งขั้นตอนการศึกษาอยู่ระหว่างช่วงเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จึงเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอแนวทางการศึกษา แผนการศึกษาและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม

ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 20:24:36]

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาลเดี่ยว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2561 2561 34,300,000 150
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.600) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยซำ (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2561 2561 1,900,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.601) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยฮี้ โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2561 2561 1,900,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2561 2561 44,100,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ขุดลอกแก้มลิงหนองซุง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2560 2561 16,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2560 2561 30,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ แก้มลิงหนองยองพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2560 2561 34,410,400
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2560 2561 14,000,000 08/06/2560 6,778,000 150 08/06/2560 05/11/2560 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทานบ้านหนองกุง (ท่าศรีชมชื่น) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2560 2561 7,000,000 08/06/2560 4,189,000 120 08/06/2560 05/10/2560 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2561 2560 2560 6,950,000
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง 2561 2560 2560 37,544,800
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ แก้มลิงหนองแปน (ระยะที่ 2) งบกลาง 2561 2559 2559 8,000,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ