วัดวาอาราม » ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม

ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม

12 มกราคม 2017
0

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
จัดกิจกรรม “เสวนาใต้ร่มแห่งบารมีธรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความสุขอย่างยืน

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานต่างๆ ในพื้นที่ คือ
1. นายจรูญศักดิ์ มุสิกมาศ ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณะสุข ตัวแทนด้านสุขภาพ
2.ดร.วัฒนา ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ ตัวแทนด้านการศึกษา
3.นายเกรียงไกร ใจชื่น ปลัดอำเภอศรีวิไล ตัวแทนการปกครอง
4.นายอนุวัฒน์ จิตสันเที๊ยะ ผู้ใหญ่บ้านหมูู่ 12 ตัวแทนผู้นำชุมชน


มีประชาชนร่วมรับฟังประมาณ 250 คน
การจัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้น้อมนำเอาหลักการ วิธีคิด วิธีทำงาน จากพระองค์ท่าน ไปปรับใช้ในองค์กร หน่วยงาน …
4. เพื่อร่วมกัน เรียนรู้ ปฏิบัติ และสานต่อ แนวทางจากการเสวนา

 

ที่มา https://www.sila5.com/home/news/news/var/a4p2c4