สังคม » จ. บึงกาฬ – บอลิคำไซ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง

จ. บึงกาฬ – บอลิคำไซ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง

22 ธันวาคม 2016
0

(22 ธ.ค. 59) ที่ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานฝ่ายบึงกาฬ ราชอาณาจักรไทย และท่าน ดร.กองแก้ว ไชสงคาม เจ้าแขวง-แขวงบอลิคำไซ ประธานฝ่ายแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ร่วมกันเปิดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ครั้งที่ 3 และในการประชุมในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชฑูต ณ เวียงจันทน์ ได้มอบหมายให้ นางรุจิกร แสงจันทร์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา และนายมัทนีย์ แก้วปัญญา ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์
สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูงของทั้งจังหวัดบึงกาฬและแขวงบอลิคำไซ พร้อมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานและอำเภอชายแดนที่เกี่ยวข้องจะได้พบปะหารือ และยกระดับความร่วมมือในทุกด้านให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อันจะส่งผลเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจ ในการติดต่อค้า-ขาย หรือการท่องเที่ยวระหว่างกันในยุคประชาคมอาเซียน โดยที่ประชุมว่าด้วยการปรึกษาหารือ ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ในการผลักดัน กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และทำให้ความสัมพันธไมตรี ระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิคำไซ มีความสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างจังหวัดบึงกาฬและแขวงบอลิคำไซ
โดยเพิ่มความเข้มข้นในการร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดน โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดน โดยการให้สำนักงานประสานงานปราบปรามเสพติดชายแดนให้มีการประชุมร่วมกันปีละ 3 ครั้ง และให้มีความร่วมมือกันระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลิคำไซ อีกทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการร่วมมือกันในด้านสาธารณสุขและผู้จัดการเรือแพขนานยนต์กับเรือโดยสาร จะไม่มีการเก็บค่าล่วงเวลาในห้วงเวลา 12.00-13.00 น. เป็นการตอบสนองการเดินทางของนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน จะทำให้ชายแดนด้านจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ นี้ เป็นชายแดนที่สงบร่มเย็น สามารถอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฟากฝั่งไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก เสมือนญาติพี่น้องกันดังอดีตที่ผ่านมา
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง