คลิปวีดีโอ » คลิปข่าว3 มิติคืบหน้าการจัดการขยะต้นทางที่บึงกาฬ

คลิปข่าว3 มิติคืบหน้าการจัดการขยะต้นทางที่บึงกาฬ

9 กันยายน 2016
0

โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พลตรีสมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 มอบรางวัลความสำเร็จจัดการขยะต้นทางได้ 100 เปอร์เซ็นต์อย่างยั่งยืน ตามโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 อปท. 1 ชุมชนน่าอยู่ ลดขยะลดโลกร้อนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เพื่อมอบเป็นรางวัลตอบแทนในความเสียสละและสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน อปท.แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จ สนองต่อนโยบายแนวทางจัดการขยะของ คสช.และรัฐบาลและเพื่อร่วมกันกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ทั้ง 8 อำเภอให้การต้อนรับ

นายมโนชญ บุณยานันต์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬกล่าวถึงการจัดงานว่า ภายใต้แนวคิด “สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ” ซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ ปี 2557 ถึงปัจจุบัน จนสามารถขยายผลกรการจัดการขยะต้อนทางไปสู่ทุกหมู่บ้าน ชุมชน เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน จากตัวชี้วัดที่สามารถลดปริมาณขยะต้นทางได้ รวม 8,640 ตัน และมีการคัดแยกขยะครัวเรือนครบทุก อปท. มีกิจกรรมซื้อขายขยะอย่างต่อเนื่อง ยอดขายสะสมเป็นเงิน 20,288,120 บาท และนำเงินที่ได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ครัวเรือนเสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 740 ราย เป็นเงิน 9,769,721 บาท ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีเอื้ออาทรของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทำให้หน่วยงาน อปท. หลายจังหวัดทั่วประเทศสนใจมาศึกษาดูงานแล้ว 149ครั้ง รวม 198 หน่วยงาน ในอนาคตจะได้ถอดบทเรียนพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมต่อยอด เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด

วันนี้ได้มอบโล่รางวัลให้แก่ ผู้บริหาร หน่วยงานสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 115 โล่รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่แกนนำชุมชน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 230 คน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของท้องถิ่นที่มีการต่อยอดการกำจัดขยะต้นทางแบบยั่งยืน การนำขยะมาทำเป็นอาชีพเช่นผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ ถังเหล็ก 200 ลิตรมาดัดแปลงเป็นชุดเก้าอี้รับแขก การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำจากขยะ ผลิตเครื่องอัดขยะแบบพอเพียง เตาเผาถ่านจากถังเหล็ก 200 ลิตร .